tempobet yeni adresi

EN NL
like this book review

13/07/2015 : DAN BROWN - Inferno

DAN BROWN

Inferno

Book
Thriller

[80/100]   
13/07/2015, William LIÉNARD

EN

It is highly unlikely that the American author Dan Brown will ever repeat the success of The Da Vinci Code and that is bad news for his sixth novel Inferno, because it is similar in design and development and even more exciting than The Da Vinci Code. This has to do with the location, because Paris may well be an interesting metropolis, in terms of heritage it can hardly compete with the Italian art city of Florence, of which the historic center as a whole is World Heritage. The city of the Medici (or Dei Medici) is the scene of yet another adventure by Harvard professor Robert Langdon and this time it's not about his search for the dark practices of some obscure sect, but about the plan of the mysterious biochemist Bertrand Zobrist, the man with green eyes, who believes to have found a solution for overpopulation on Earth and who wants to execute that plan. But at the beginning of the novel, Zobrist has jumped from the Badia Tower in Florence and the WHO (World Health Organization) calls upon Robert Langdon in order to prevent the execution of the plan of the deceased biochemist, because obviously he has taken measures in connection with the thwarting of his plans.

However, in that same first chapter of Inferno, Robert Langdon awakens in a hospital in Florence. One of the doctors informs him about the gunshot wound to his skull, but the professor does not remember anything about his flight to Italy nor what has happened over the past 24 hours. He suffers from retrograde amnesia as a result of the medication. To make matters worse, a black-clad woman appears with the aim to finish her failed action of the previous evening. Sienna Brooks, the female doctor at his bedside, stops her, but her male colleague is shot in the abdomen and dies on the spot. She takes Robert Langdon to her apartment, for there he is safe, she thinks, but the hunters know their business and still that same night the pair must leave the apartment and look for a safe hiding place elsewhere. Why someone wants to kill him, Langdon doesn't know, but he regularly receives visions about a woman with long gray hair, who tells him that time is running out and that he must start an investigation. Who she is and what he is supposed to do, it is a mystery to the professor, but when he finds a cylinder with a biohazard symbol (organic waste) in the collar of his coat, he holds the first piece of the puzzle...

What follows is a long search that leads Robert Langdon and Sienna Brooks in true page turner style to the domo of Florence, along the gardens and the palace of the Medici, via a secret tunnel over the Arno to another luxurious retreat of the noble Italian family, and finally to the impressive Hagia Sofia in Istanbul, where the drama gets its conclusion. What is at stake is unclear to Robert Langdon, but it soon becomes clear that he cannot count on the US Embassy (which even sends an assassin), nor on WHO head Elizabeth Sinskey (she seems to be abducted by the counterparty): he is on his own, with a cylinder which turns out to be a film projector, and the inscription on a plaque in the film, containing a text of the Italian writer and politician Dante Alighieri, who gave the world a masterpiece with his three-part poem about a journey through the Hereafter, Hell (Inferno) and Purgatory to Paradise. But Robert Langdon has faced difficult situations in the past and so he unravels the mystery on the basis of the text of Dante, with the help of Sienna Brooks (who is not completely impartial) and a memory that gradually returns. And guess what? He finds out that he has already walked the long road to the solution of the riddle, because he meets colleagues who look surprised when he wants the same information from them for the second time in 24 hours.

The detective part of Inferno is exciting, and as a reader you do not expect less of Dan Brown, but what makes the book particularly interesting, is the autor’s attention for the cultural heritage of Florence, and moreover, Dan Brown does not hesitate to put political, cultural and other facts about Florence, Renaissance, Dante, the Medici, Michelangelo, Brunelleschi and a zillion of other topics in every chapter of his book. He introduces numbers and statistics in his text about the scale and the impact of overpopulation on our planet, because that issue may be the hobbyhorse of his fictional character Bertrand Zobrist, it soon becomes clear that the catastrophe that awaits humanity also engages Dan Brown emotionally.

You may say with ease that Dan Brown is socially committed this time and that is new, because in his previous novels he succeeded in selling his fictional ideas as (almost) real events by hiding them behind a wall of verifiable facts, what in Paris at the time - after the release of The Da Vinci Code - led to the craziest situations. Inferno's story is completely fabricated, but the core of the novel, namely the overpopulation on Earth, is a very real and serious topic and it is probably more acute than global warming and/or pollution (which are the result of overpopulation). It is the biggest taboo in contemporary human history and if we don’t take drastic measures now, the disaster will unfold before the end of this century, or at least begin to unfold. The British economist and demographer Thomas Robert Malthus 1766-1834) argued that overcrowding would be the problem of the following centuries, and studies, conducted in the past 20 years, suggest that the Earth can feed and maintain a global population of 4 billion humans. Above that number the planet will be irreparably damaged with humans as the first victims. Today there are already 7 billion people on earth (a tripling in less than 100 years) and towards the end of the century the world population is expected to grow to 9 or 12 billion individuals.

Maybe you do not care. Maybe you belong to those who believe that science will find a solution (as for global warming and pollution). In any case, it is courageous for a fiction writer to confront us with the controversial topic in this excellently written detective novel.

William LIÉNARD
13/07/2015


NL

Het succes van De Da Vinci Code zal de Amerikaanse schrijver Dan Brown geen twee keer te beurt vallen en in het geval van z’n zesde roman Inferno is dat jammer, want die is qua opzet en uitwerking interessanter en zelfs spannender dan De Da Vinci Code. Dat heeft te maken met de setting, want Parijs mag dan een wereldstad zijn, qua erfgoed kan de Franse hoofdstad nauwelijks concurreren met de Italiaanse kunststad Firenze, waarvan het historische centrum in z’n geheel op de Werelderfgoedlijst thuishoort. De stad van de De’ Medici (of Dei Medici) is het toneel van het zoveelste avontuur van de Amerikaanse Harvardprofessor Robert Langdon en dit keer gaat het niet om zijn speurtocht naar de duister praktijken van de één of andere obscure sekte, maar naar het doen en laten van de mysterieuze biochemicus Bertrand Zobrist, de man met groene ogen, die een oplossing meent te hebben gevonden voor de overbevolking op aarde en die dat plan ook ten uitvoer wil brengen. Maar Zobrist is in het begin van de roman van de Badiatoren in Firenze gesprongen en dus roept de WHO (de Wereld Gezondheidsorganisatie) de hulp van Robert Langdon in om te voorkomen dat het plan van de overleden biochemicus toch doorgang vindt, want die heeft uiteraard maatregelen genomen opdat niemand zijn plannen zou dwarsbomen.

Robert Langdon ontwaakt evenwel in hoofdstuk 1 van Inferno in een ziekenhuis in Firenze. De dokter deelt hem mee dat hij een schotwonde aan z’n schedel heeft, maar de professor herinnert zich niet dat hij naar Italië is gevlogen en evenmin wat er de voorbije 24 uur is gebeurd. Hij lijdt aan retrogade amnesie als gevolg van de medicijnen. Tot overmaat van ramp stormt er een in het zwart geklede vrouw de ziekhuisgang in met het doel haar mislukte actie van de vorige avond af te maken. Sienna Brooks, één van de dokters aan het bed van Langdon, kan voorkomen dat de vrouw haar doel bereikt, maar moet toezien hoe haar collega in de buik wordt geschoten en ter plekke overlijdt. Ze neemt Robert Langdon mee naar haar appartement, want daar is hij veilig, meent ze, maar de jagers kennen hun vak en nog diezelfde avond moet het tweetal de flat verlaten en elders een veilig onderkomen zoeken. Waarom men het op zijn leven heeft gemunt, weet professor Langdon niet, maar hij krijgt wel regelmatig visioenen over een vrouw met lang grijs haar die hem vertelt dat de tijd dringt en dat hij op zoek moet gaan. Wie ze is en wat hij moet zoeken, is hem een raadsel, maar als hij in de kraag van z’n jasje een cilinder vindt met een biohazardsymbool (biologisch afval), heeft hij het eerste stukje van de puzzel in handen…

Wat volgt is een lange zoektocht die Robert Langdon en Sienna Brooks in ware pageturnerstijl naar de dom van Firenze voelt, langs de tuinen en het paleis van de De’ Medici, via een geheime tunnel over de Arno naar een ander riant optrekje van de superrijke adellijke familie en ten slotte naar de indrukwekkende Hagia Sofia in Istanboel, waar het drama z’n conclusie krijgt. Wat er op het spel staat is Robert Langdon lange tijd onduidelijk, maar dat hij niet hoeft te rekenen op de Amerikaanse ambassade (die stuurt zelfs een huurmoordenaar), noch op WHO-hoofd Elizabeth Sinskey (zij lijkt te zijn ontvoert door de tegenpartij) wordt hem al gauw duidelijk: hij staat er alleen voor met een cilinder die een filmprojector blijkt te zijn en het opschrift op een plaket in de film met daarop een tekst van de Italiaanse schrijver en politicus Dante Alighieri, die de wereld een meesterwerk schonk met zijn driedelige gedicht over een reis door het Hiernamaals, de Hel (inferno) en het Vagevuur naar het Paradijs. Maar Robert Langdon heeft voor hetere vuren gestaan en dus ontrafelt hij het raadsel aan de hand van de tekst van Dante, de hulp van Sienna Brooks (die overigens ook niet helemaal onpartijdig blijkt te zijn) en een geheugen dat beetje bij beetje terugkeert. En wat blijkt? Dat hij een heel stuk van de weg naar de oplossing van het raadsel de dag ervoor ook al heeft afgelegd, want hier en daar komt hij collega’s tegen die vreemd opkijken als hij hun precies dezelfde vragen een tweede keer stelt.

Het detectivegedeelte van Inferno is spannend, minder verwacht je als lezer niet van Dan Brown, maar wat het boek bijzonder interessant maakt is de aandacht die de auteur besteedt aan het culturele erfgoed in Firenze, waarbij hij niet aarzelt om haast in elk hoofdstuk politieke, culturele en andere wetenswaardigheden over Firenze, de renaissance, Dante, de De’ Medici, Michelangelo, Brunelleschi en een ontelbaar aantal andere onderwerpen in z’n tekst te stoppen. Bovendien aarzelt Brown ook niet om de omvang en de consequenties van de overbevolking op onze planeet met cijfers en statistieken te ondersteunen, want dat onderwerp mag dan al het stokpaardje zijn van het romanpersonage Bertrand Zobrist, het wordt gauw duidelijk dat de ramp die de mensheid te wachten staat ook Dan Brown niet onberoerd laat.

Je mag met gemak stellen dat Dan Brown zich deze keer maatschappelijk engageert en dat is nieuw, want in z’n vorige romans slaagde hij er telkens in om de lezer z’n totaal fictieve onderwerpen op te lepelen door ze te verstoppen achter massa’s controleerbare feiten, wat bijv. in Parijs destijds – na het verschijnen van De Da Vinci Code - tot de gekste situaties leidde. Ook het verhaal van Inferno is compleet uit de duim gezogen, maar de kern van het opzet, nl. de overbevolking van de aarde, is niet alleen een effectief en groot probleem, het is wellicht acuter dan de opwarming of de vervuiling (die er wellicht eerder het gevolg van zijn), het is ook het grootste taboe uit de hedendaagse menselijke geschiedenis, waarvan we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat de ramp zich wellicht tegen het einde van deze eeuw voltrekt of begint te voltrekken. De Britse demograaf en econoom Thomas Robert Malthus 1766-1834) wist z’n tijdgenoten al te vertellen dat overbevolking hét probleem van de volgende eeuwen zou worden, uit studies die in de voorbije 20 jaar zijn uitgevoerd blijkt dat de aarde maximaal een wereldbevolking van 4 miljard mensen kan voeden en onderhouden. Daar boven loopt ze onherstelbare schade op waarvan wijzelf de eerste slachtoffers zullen zijn. Nu al zijn we met 7 miljard (een verdrievoudiging op minder dan 100 jaar) en staat de wijzer dus al voorbij 12.00 uur, tegen het einde van de eeuw houdt men rekening met een wereldbevolking van 9 à 12 miljard individuen.

Misschien laat het u allemaal koud. Misschien behoort u tot degenen die menen dat de wetenschap er wel een oplossing voor vindt (zoals voor de opwarming en de wereldwijde vervuiling). Het is in elk geval moedig van een fictieschrijver om er ons met de neus op te drukken en nog wel in een voor de rest uitstekend geschreven en geconcipieerde detectiveroman.

William LIÉNARD
13/07/2015


Music reviews

08
09
DEZ MONA & B.O.X
LUCY
02
09
SJOBLOM
Tape
01
09
JIHAD
Retrospekt
23
08
LA SCALTRA
Cabaret
14
08
MATT HART
TALES OF TERRA & CHAOS RETOLD
02
08
IMPERATIVE REACTION
Mirror

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

22
09
Today it’s been exactly 29 years since Nine Inch Nails released Broken (EP)
12
09
Goth/Industrial Artist NUDA Brings Light To Mental Health Struggles With New Video
10
09
Industrial Metal Band DERISION CULT Drops Fifteenth Album, 'Charlatans Inc.'
04
09
40 years ago, Soft Cell's version of ‘Tainted Love’ reached the number one position in the British hit parade!
02
09
Czech Gothic Rock Band CATHEDRAL IN FLAMES Bring Darkness & Hope With New Album
01
09
The Utimate Dreamers reveals new kinky synthwave/ebm video

Concert reviews

24
09
RED ZEBRA
29 augustus 2020 - Zarlarswing

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

07
09
CYBORG AMOK
An Interview With Post-Punk / Gothic Duo, CYBORG AMOK
04
08
THE IMAGINARY SUITCASE
For most of my life, I have behaved the way I thought they wanted me to behave. And this is a scam.
02
08
BLACK ANGEL
Interview With BLACK ANGEL
31
07
ERASURE
'I'm preparing tracks for our up and coming tour' - An exclusive Interview with Vince Clarke
06
06
THE LOST INTERVIEW WITH KELLEY DEAL ( THE BREEDERS )
Peek-a-Boo publishes the interview with Kelley Deal that seemed to get lost for a long period of time - since it was made in 2018...

PHOTOS

21
09
JUSTIN SULLIVAN NEW MODEL ARMY SOLO TOUR
Hafensommer 21 Am Speicher 2 Osnabrück
12
09
PRAGA KHAN
Rock Monsieur Hamont
12
09
RED ZEBRA
Rock Monsieur Hamont
03
09
JUSTIN SULLIVAN NEW MODEL ARMY SOLO TOUR
Fzw Dortmund Germany
31
08
CLAN OF XYMOX
Live am See Meschede Hennesee Germany
30
08
DEAR WOLF
Live am See Meschede Hennesee Germany
30
08
THEN COMES SILENCE
Live am See Meschede Hennesee Germany

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

VIDEO CLIPS

22
09
THE KLINIK
Go Back
21
09
ADAM AND THE ANTS
Stand And Deliver
20
09
VARSOVIE
Killing Anna
19
09
RASTABAN
Hore Dolom
18
09
0KONTROL
Ty Vezde (abstract remix by People Theatre)
17
09
KIRLIAN CAMERA
Black August
16
09
THE VISION BLEAK
Into The Unknown