tempobet yeni adresi

EN NL
like this interview
24/04/2017 : DIVE - 'Music is a virus!' 24/04/2017 : DIVE - 'Music is a virus!' 24/04/2017 : DIVE - 'Music is a virus!'

DIVE

'Music is a virus!'

24/04/2017, Fred GADGET
photos: © Koenraad Cant


EN

Hi Dirk, can you explain why your fans had to wait 10 years for this new Dive studio album 'Underneath'?

It's not like I didn't do anything during that time. At a certain moment it was very busy with the reunion of The Klinik and we were constantly touring with Absolute Body Control. There were a lot of releases in the meantime, also from my side project S/HE. When Out Of Line released the DIVE 8 cd boxset with the complete back catalogue it really felt as if a periode had been closed off, but people started to ask about new material regularly. We took a break with Absolute Body Control for a minimum of one year and I started writing and gathering ideas. See here the result.

The album sounds like we are used to from you; very dark. But you could say that this album even sounds a tick more gray, even more black as you were... Did the present worldwide and sometimes frightening developments influence this album?

The world today indeed looks a lot different from the world 10 years ago. And not in a positive way. Attacks, violance, terror, it has never been so close and I fear it will stay like that for a while.

Next to a few of your own compositions you have co-operated again with some veterans, namely Rafael M. Espinosa (with whom you made the last DIVE album 'Behind the Sun') and Italian moviemusic composer Ivan Iusco, Minus Habens Records boss, who we remember a.o. from the co-operation on the DIVE albums 'True Lies' and 'Concrete Jungle". Why did you choose this way of working?

Because in fact I am a non-musician. I don't play any instrument. Both have co-operated with me in the past and it felt good to pick it up again. They provided the songs while I took care of all lyrics and vocals (except for a few of the compositions). The advantage of working with different people is that the whole is more varied but still matches perfectly.

In the past most of your albums were released on your own label Daft Records, but now you release through the Berlin based Out Of Line records. I think this is a big change, from 'in-house' to one of the largest independent German labels (maybe even the largest worldwide). What made you decide to do this?

In these times of meaningless sales figures and assuming the promotion around an album is only meant to encourage live performances it seems logical to sign with a large record company that has the budget for this. And it has to be said that Out Of Line is present at all major festivals and knows what it is doing.

In the past year you have performed solo as 'Dirk Ivens' several times. In stead of performing as your real solo project DIVE. What made you do this?

Wave Gotic Treffen in Leipzig asked me to do this in order to catch all of my projects as a mix under one name. It was great to do. Blok 57 for example had never performed live before. But it's not something to be repeated. The priority is firmly on DIVE at the moment.

Talking about performances; I noticed that you will be doing a proper tour through Europe and even all the way to Brasil for this album. Does it ever bother you that other Belgian bands, that hardly make it across the border, get so much more media attention in comparison to your projects?

Not at all. Who can say that they have been working in music for over 30 years, making it their profession and seeing half of the world? Music has given me so much and the position of underdog fits me perfectly.

Famous musicians seem to be dropping like flies in the past years.....which icons did you loose and why did you admire them?

Mainly ALAN VEGA of Suicide, because for me he cleared a path through electronic music. And David Bowie, a man I had been following for over 40 years and a man who made incredibly good records. A part of my youth was torn out but that goes for everybody.

As an artist do you still have one dream that you would like to accomplish before you return to your happy hunting grounds?

Not really to be honest. I have / had the privilege to work with great personalities in the music world and to get to know a great many of people. As a musician you always try to stretch your boundries and improve upon your last work. So hereby: I am very happy about this new album and we'll see what the future holds.

By the way, where do you keep finding the energy and the want to keep giving yourself 100%? And all of this in an underground scene that is known to us all as rather limited when it comes to success?

That'll be the non-subsiding musician's drive. Music is a virus :-)

What can we expect from DIVE during the upcoming tour dates? How many new songs can we expect in your new live-set?

Because about 50% of the new songs are perfect for the live set they will be a major part. Supplemented with a selection of older songs. I am very much looking forward to transferring the energy of the album to the stage.

And last but not least: are you already contemplating new musical adventures/releases now this DIVE album has been released?

The response to the new album is great and I have caught the virus, so I will continue in silence...if silence is appropriate when it comes to DIVE.....ha, ha! :-)

www.dirkivens.com
Facebook
www.outofline.de

DIVE - "UNDERNEATH" - Tour 2017 - Part One

21.04 De Nieuwe Nor / Heerlen - Netherlands (+ Whispering Sons)
22.04 JH 2470 / Retie – Belgium (+ Stin Scatzor + Akalotz + KnK)
29.04 Rockcafe / Prague - Czech Republic (+ The Invincible Spirit + Psyche + The Saint Paul)
30.04 Gozsdu Mano Klub / Budapest – Hungary (+ The Juggernauts + True Zebra)
06.05 Madame / Sao Paulo – Brasil (+ The Force Dimension + The Juggernauts)
12.05 Stellwerk / Hamburg – Germany ( + The Juggernauts + TC75 )
13.05 Das Bett / Frankfurt – Germany (+ 2nd Face + Full Contact69)
26.05 Lygten Station / Copenhagen – Denmark
27.05 Slimelight / London – U.K (+ Gertrud Stein)
09.06 Synth After Work / Stockholm – Sweden (+ The Juggernauts)
10.06 Musikens Hus / Gothenborg – Sweden (+ The Juggernauts)

Fred GADGET
24/04/2017


NL

Hallo Dirk, vertel eens, waarom hebben jouw fans 10 jaar moeten wachten op dit nieuwe studio album van Dive, ‘Underneath’?

Het is niet zo dat ik intussen stil heb gezeten. Op een bepaald moment werd het met de reünie van The Klinik zeer druk en met Absolute Body Control waren we ook constant de baan op. En er zijn veel releases uitgekomen, ook van een nieuw zijproject S/HE. Toen een aantal jaar geleden de 8 cd boxset van DIVE op Out Of Line uitkwam met de complete back catalogue, voelde het echt aan alsof er een periode werd afgesloten. Maar mensen begonnen geregeld naar nieuw materiaal te vragen. Met Absolute Body Control hebben we nu een pauze ingelast van minimum 1 jaar en ik ben dan in alle stilte beginnen schrijven en ideeën opdoen. Ziehier het resultaat.

Het album klinkt zoals we gewend zijn van jou: heel donker. Toch zou men kunnen zeggen dat dit album nog een tintje grijzer, zeg maar zwarter klinkt … Hebben de huidige wereldwijde en soms beangstigende ontwikkelingen dit album beïnvloed?

Het wereldbeeld van vandaag ziet er inderdaad volledig anders uit dan 10 jaar geleden en niet in de positieve zin. Aanslagen, geweld, terreur, het is nog nooit zo dichtbij geweest en ik vrees dat het nog een hele tijd zo zal blijven.

Naast een paar eigen composities heb je opnieuw samengewerkt met enkele oudgedienden: Rafeal M. Espinosa, met wie je je vorige DIVE album ‘Behind the Sun’ maakte, en Italiaanse componist en Minus Habens Records baas Ivan Iusco die we nog kennen van o.a. de samenwerking op de DIVE albums ‘True Lies’ en ‘Concrete Jungle’. Waarom die keuze?

Omdat ik eigenlijk een non-muzikant ben en geen enkel instrument beheers. Beiden hebben in het verleden ook al meegedaan en het voelde goed om die draad terug op te pikken. Zij hebben nummers aangeleverd terwijl ik op enkele composities na alle teksten en zang voor mijn rekening genomen heb. Voordeel van met verschillende mensen te werken is dat er veel variatie in het geheel zit en alles toch bij elkaar past.

In het verleden bracht je de meeste van jouw album uit via je eigen label, Daft Records, maar nu doe je dit via het Berlijnse Out Of Line records. Toch wel een hele verandering denk ik dan, van in ’eigen beheer’ naar één van de grootste independent labels van Duitsland en misschien wel ter wereld. Vanwaar die keuze?

In deze tijden van nietszeggende verkoopcijfers in muziekland en ervan uitgaande dat de promotie rond een album dient om te kunnen optreden, is het logisch dat men bij een grotere platenfirma tekent die daar het budget voor heeft. En het moet gezegd dat Out Of Line op alle grote festivals vertegenwoordigd is en weet waar men mee bezig is.

Je trad het afgelopen jaar ook enkele malen solo op op als ‘Dirk Ivens’ i.p.v. onder de naam van je eigenlijke solo project DIVE. Wat was de beweegreden hiervoor?

Dat was op vraag van het Wave Gotik Treffen in Leipzig, om zo een soort mix van alle projecten onder 1 noemer te brengen. Het was zeer leuk om te doen. Blok 57 heeft bijvoorbeeld nooit live opgetreden. Het is niet de bedoeling om dat te gaan herhalen, de prioriteit ligt echt wel terug bij DIVE nu.

Over optreden gesproken: ik zag dat je met dit album weer een heuse tour gaat doen door heel Europa en zelfs tot in Brazilië. Wringt het dan nooit een beetje dat andere Belgische bands, die het amper tot over de grens maken, zoveel meer media aandacht krijgen dan jouw projecten?

Totaal niet. Wie kan er zeggen dat hij al meer dan 30 jaar meedraait in de muziek, er zijn beroep van heeft kunnen maken en de halve wereld gezien heeft? Muziek heeft mij zeer veel gegeven en ik voel me uitstekend in de positie van underdog.

De bekende muzikanten schijnen de laatste jaren als vliegen te vallen … Welke iconen ben jij ondertussen verloren en waarom bewonderde jij hen zo?

De belangrijkste waren toch wel ALAN VEGA van de band Suicide omdat die voor mij de weg effende van de electronische muziek, en David Bowie, iemand die ik al meer dan 40 jaar volgde en die ongelofelijk goeie platen gemaakt heeft. Er is echt een deel van mijn jeugd weggerukt, maar dat is voor iedereen zo.

Heb jij als artiest nog één droom die je zou willen verwezenlijken voor je naar de eeuwige jachtvelden (terug?) keert?

Om eerlijk te zijn, niet echt. Ik heb / had het voorrecht om in de muziekwereld met fijne personen te mogen werken en veel mensen te leren kennen. Als muzikant probeer je toch steeds weer je grenzen te verleggen en het beter te doen dan het vorige werk. Dus bij deze, ik ben zeer tevreden over dit nieuwe album en we zien wel wat de toekomst brengt.

Waar blijf jij trouwens de energie en de lust halen om je steeds voor 100% te geven, en dit voor een underground scene waarvan we allen weten dat ze eerder beperkt is als het op succes aankomt?

Dat zal dan aan de niet luwende muzikanten-drive liggen, music is a virus :-)

Wat mogen we verwachten van DIVE op de aankomende tour data? Hoeveel nieuwe nummers mogen we verwachten in je nieuwe live-set?

Aangezien een 50% van de nieuwe nummers zich heel goed lenen voor de live set, zal die voor een groot deel uit nieuwe nummers bestaan, aangevuld met een selectie uit ouder werk. Ik kijk ernaar uit om de energie van het album over te brengen naar het podium.

En tot slot, denk je al aan nieuwe muzikale avonturen/releases nu dat dit DIVE album gereleased is?

De reacties op het nieuwe album zijn zeer goed en ik heb de smaak te pakken, dus in stilte , als dat voor DIVE toepasselijk is... ha, ha... verder doen! :-)

www.dirkivens.com
Facebook
www.outofline.de

DIVE - "UNDERNEATH" - Tour 2017 - Part One

21.04 De Nieuwe Nor / Heerlen - Netherlands (+ Whispering Sons)
22.04 JH 2470 / Retie – Belgium (+ Stin Scatzor + Akalotz + KnK)
29.04 Rockcafe / Prague - Czech Republic (+ The Invincible Spirit + Psyche + The Saint Paul)
30.04 Gozsdu Mano Klub / Budapest – Hungary (+ The Juggernauts + True Zebra)
06.05 Madame / Sao Paulo – Brasil (+ The Force Dimension + The Juggernauts)
12.05 Stellwerk / Hamburg – Germany ( + The Juggernauts + TC75 )
13.05 Das Bett / Frankfurt – Germany (+ 2nd Face + Full Contact69)
26.05 Lygten Station / Copenhagen – Denmark
27.05 Slimelight / London – U.K (+ Gertrud Stein)
09.06 Synth After Work / Stockholm – Sweden (+ The Juggernauts)
10.06 Musikens Hus / Gothenborg – Sweden (+ The Juggernauts)

Fred GADGET
24/04/2017


Music reviews

12
05
SHE HATES EMOTIONS
Space and time
11
05
THIS CAN HURT
A Darker Shade Of Blue
22
04
DEAD MAN'S HILL
Inner Journeys Through The Living Temples Of Water
20
04
HYDROM LINE
Hydrom Line Edition 2021
19
04
HOCICO
HyperViolent
15
04
DIRK DA DAVO
The Unreal

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

19
05
44 of The Man-Machine!
15
05
On this day, 32 years ago, British post-punk band Wire released their 7th studio album Manscape
13
05
Today it’s exactly 25 years ago Nine Inch Nails released their The Perfect Drug (Versions) EP!
12
05
Witchy Goth Rock Band Metamorph Traverses Darkness With New Single 'Dream Curve'
11
05
Today it’s been 35 years since NITZER EBB released their legendary debut album That Total Age!
08
05
42 years ALAN VEGA · MARTIN REV or THE SECOND SUICIDE ALBUM!

Concert reviews

13
05
WUK
A try-out that became a book...
21
10
NICK CAVE
Nick Cave & Warren Ellis - 2021 Tour - Stadsschouwburg, Antwerp- 20/10/2021

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

18
05
PUSSY RIOT
Unfortunately, everyone only understood what Putin is like when he started a war in Ukraine.
18
05
HAGAR THE WOMB
Now we know the audience will help us out when we forget the lyrics.
18
05
HETZE
We all work with homeless people on a daily basis and we try to be actively involved in their struggle.
20
04
NINO SABLE
I am not a friend of boxed content...
13
04
ECHO ROAD
'There was no easy way or any shortcut to be taken in terms of producing something truly representative of the human experience. We simply had to ‘just do it'.'

PHOTOS

16
05
THE MULTICOLOURED SHADES
Backyard Club Recklinghausen,Germany
15
05
RED ZEBRA
This is not a dark fest. Lessines
15
05
THE ULTIMATE DREAMERS
This is not a dark fest. Lessines
15
05
ULTRA SUNN
This is not a dark fest. Lessines
15
05
PARTIKUL
This is not a dark fest. Lessines
28
04
FAUN
Christuskirche Bochum
24
04
CLAN OF XYMOX
Rockfabrik Uebach-Palenberg

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

VIDEO CLIPS

20
05
SYNDROME
Forever And A Day
19
05
NITZER EBB
Join in the Chant (Burn!)
18
05
ZARDONIC
Pure Power
17
05
DOPE
Blood Money
16
05
THE LUST SYNDICATE
Death moves towards us
15
05
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
Yü-Gung (Fütter Mein Ego) - (Live Rockpalast 1990)
14
05
KATATONIA
Old Heart Falls