tempobet yeni adresi

EN NL
like this book review

26/09/2014 : JOHN JULIUS NORWICH - The Popes: A History/De Pausen: Een Geschiedenis

JOHN JULIUS NORWICH

The Popes: A History/De Pausen: Een Geschiedenis

Book
Historical

[85/100]   

Bert Bakker
26/09/2014, William LIÉNARD

EN

The Vatican is the oldest multinational in the World. Its origins lay in the first Christians communities in Rome. It took a few hundred years to convince the Romans that the message of the Bible was much more interesting than their almost obsolete cult of antique gods and goddesses. And of course, the final outcome was unsure, but the first christian community members were hardliners in every sense and they endured suffering and torture without hesitation about the common goal: the dominion of their god above those of their - what they saw as their – pagan neighbours.

Their leader was the fisherman whom Christ indicated as the one to bring his message to the world: Simon, or Peter as he was called in later years. He was the first pope of Christianity, although in his days that title did not exist. After 2000 years specialists still debate about the meaning of his appointment. Was it Christ’s goal to create a new belief outside the Jewish religion? Or was Simon/Peter only to spread the message within the framework of the existing system? You are Peter (Petros), and on this rock (petra) I will build my church, Christ told his disciple on one occasion. Did he speak about a church on earth or in heaven? We will never know.

Christians however read the message literally and the result is an institution that already lasts for two millennia and that survived the confrontation with Islam in later centuries and the schism as a result of Martin Luthers actions against the sale of indulgences, his ninety-five theses nailed to the door of All Saints’ Church in Wittenberg on 31 October 1517 and the resulting success of the Reformation. The pope, as leader of the Church, was the first soldier of Christianity and he was supposed to defend his flock against enemies of the faith and grant it a place in a society that would evolve and change and not always accept the political and religious positions taken by the Vatican. The result was a continuous battle, inside and outside the Church, and to defend himself and his Roman residence against all too greedy adversaries (the German emperor, the French king, The Turkish sultan) the pope built his own army and took part in European battles as if he were a warlord among warlords. Some of his colleagues accumulated gold, silver and luxurious goods in the same way foreign knights and kings did, and they used politics to their own advantage in order to guarantee the independence of the Papal States in a hostile environment. The image they spread was not always that of a religious leader and certainly not that of the successor of Peter, but we must not forget that to survive in the dangerous and treacherous Europe of their time, they had little choice, although the accumulation of gold and luxury, the Inquisition, the gulper parties and the endless sex orgies definitely blotted the reputation of the catholic church and the Holy See.

In The Popes. A History the English historian and member of the House of Lords, John Julius Norwich, tells the story of the popes, starting with Peter in the first century and ending with pope Benedictus XVI who took office in the Vatican in April 2005. It is a huge enterprise with no less than 265 popes to write about, but the author tells the reader in the introduction that the book has no scientific pretentions and is meant for people interested in the history of the catholic church and the persons who were in charge in the Vatican (and in the papal castle in Avignon) in the course of two millennia. All 265 popes (except pope Francis who came into office in 2013) are mentioned in the book, but not all of them are important or interesting enough for an in-depth treatment. The ones who make the pages of this book are those who stood out in one way or another as intelligent and dedicated man of the church, enlightened and humanist spirits or cruel and irresponsible bandits who used the power and the riches of the church for their own benefit. An avalanche of names, absolutely, but written in an easy and understandable language with facts that keep the attention and funny anecdotes that make the text on every page interesting and captivating. According to his own words in the introduction of The Popes. A History, author John Julius Norwich is an Anglican protestant, but that does not influence his opinion concerning the people in this book, or at least not in a way that one has the impression that they are criticized by a subjective outsider. His approach is concise and pragmatic and related to the methods of many illustrious predecessors. And yes, some chapters could use more political and/or social information as a backdrop, but with more than 550 pages The Popes; A History is already an impressive study.

William LIÉNARD
26/09/2014


NL

Het Vaticaan is de oudste multinational ter wereld en groeide uit de christelijke gemeenschappen in Rome in de eerste eeuw van onze tijdrekening. Maar het zou nog een paar honderd jaar duren vooral ze de Romeinen ervan konden overtuigen dat de boodschap van de bijbel belangrijker was dan de verouderde godencultus in het Romeinse Rijk. Uiteraard was de uitkomst lange tijd onzeker, maar de eerste christenen waren overtuigd van hun gelijk. Ze waren het slachtoffer van eindeloze vervolgingen en martelingen, maar ze verloren het doel nooit uit het oog: de suprematie van hun god boven die van hun heidense buren.

Hun leider was de visser die door Christus werd uitverkoren om z’n boodschap te verkondigen aan de rest van de wereld: Simon, of Petrus zoals hij later is genoemd. Hij is de zgn. eerste paus van het christendom, al bestond die titel in die tijd nog helemaal niet. Na 2000 jaar zijn theologen het nog steeds niet eens over de betekenis van z’n aanstelling. Was het Jezus’ bedoeling om een nieuw religie te stichten los van het Joodse geloof. Of behoorde Simon/Petrus de boodschap te verspreiden in de schoot ervan? Jij bent Peter (Petros) en op die rots (Petra) zal ik mijn kerk bouwen, vertrouwde Christus z’n apostel toe. Had hij het over een kerk op aarde of in de hemel? We zullen het nooit weten.

De eerste christenen namen de boodschap evenwel letterlijk en het resultaat is een instelling die al 2000 jaar meegaat en die de confrontatie met de Islam heeft overleefd en het Schisma als gevolg van Martin Luthers strijd tegen de verkoop van aflaten, de 95 stellingen die hij tegen de poort van de Allerheiligenkerk in Wittenberg spijkerde op 31 oktober 1517 en de snelle groei van de Reformatie (protestantisme) nadien. De paus, als leider van de Kerk, was de eerste soldaat van het christendom en hij werd verondersteld z’n kudde te beschermen tegen de vijanden van het geloof en ze te verzekeren van een plaats in een maatschappij die zou evolueren en veranderen en die niet altijd de door het Vaticaan verdedigde politieke en sociale standpunten bijtrad. Het resultaat was een voortdurende strijd, binnen en buiten de Kerk, en om zichzelf en z’n Romeinse residentie te verdedigen tegen al te gulzige tegenstanders (de Duitse keizer, de Franse koning, de Turkse sultan) richtte de paus een leger op en nam hij deel vaan oorlogen alsof hij een krijgsheer tussen krijgsheren was. Sommigen van z’n collega-pausen accumuleerden, goud, zilver en luxegoederen zoals buitenlandse prinsen en koningen en gebruikten hun politieke macht in hun eigen voordeel of om de onafhankelijkheid van de Pauselijke Staten zeker te stellen in een vijandige omgeving. Het beeld dat ze op die manier verspreidden was niet altijd dat van een religieuze leider en zeker niet dat van een opvolger van Petrus, maar we mogen niet vergeten dat ze weinig keuze hadden in het gevaarlijke en verraderlijke Europa van hun tijd, terwijl de accumulatie van goud en luxe, de Inquisitie, de zwelgpartijen en de eindeloze seksorgieën de reputatie van de katholieke kerk en de Heilige Stoel uiteraard geen goed deden.

In De Pausen. Een Geschiedenis, doet de Engelse historicus John Julius Norwich het verhaal over de pausen, beginnend bij Petrus in de eerste eeuw en eindigend bij Benedictus XVI, de voorlaatste paus, die in april 2005 het ambt aanvaardde. Het is een gigantische onderneming met niet minder dan 265 pausen die de revue passeren, maar de auteur deelt de lezer in de inleiding alvast mee dat z’n werk geen wetenschappelijke pretenties heeft en dat het bedoeld is voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de katholieke kerk en de personen die in het Vaticaan (en in het pauselijke paleis in Avignon) de voorbije 2000 jaar met de leiding belast waren. Alle 265 pausen (behalve paus Franciscus die in 2013 aantrad) komen in het boek aan bod, zij het dat ze niet allemaal belangrijk of interessant genoeg zijn voor een omstandig portret. De figuren die wel aan bod komen zijn degenen die op de een of andere manier historische waarde hebben, omdat ze intelligente en toegewijde mannen van de Kerk waren, verlichte en humanistische geesten, of gewone bandieten die hun macht en de rijkdommen van de Kerk uitsluitend in hun eigen voordeel aanwendden. Een waterval van namen, absoluut, maar geschreven in een makkelijke en verstaanbare taal met feiten die de aandacht trekken en grappige anekdotes die de tekst op elke pagina interessant en boeiend maken. In de inleiding vermeldt de auteur van De Pausen. Een Geschiedenis dat hij een Anglicaanse protestant is, maar dat beïnvloedt nooit zijn oordeel over de mannen in zijn boek, in elk geval niet in die mate dat je als lezer de indruk kijkt dat ze kritisch bekeken worden door een subjectieve buitenstaander. Z’n benadering is beknopt en pragmatisch en in lijn met de aanpak van illustere vakgenoten uit het verleden. Het is waar dat in sommige hoofdstukken meer informatie over de politieke en sociale achtergrond voor meer duidelijkheid had gezorgd, maar met 550 pagina’s is De Pausen. Een Geschiedenis toch een indrukwekkend boekwerk.

Originele Titel: The Popes. A History – 2011 – John Julius Norwich

Nederlandse Vertaling: De Pausen. Een Geschiedenis – 2011 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam

Omslagillustratie: Portrait of Innocent X (painted by Diego Rodriguez de Silva y Velásquez), Galleria Doria Pamphilj, Rome

ISBN 978 90 351 3635 9 

William LIÉNARD
26/09/2014


Music reviews

20
04
LUCKY AND LOVE
Transitions
12
04
HACKEDEPICCIOTTO
Menetekel
04
04
GROOVENOM
Wir müssen reden
03
04
THE RECEIPTS
The Receipts
02
04
FONTAINES D.C
Dogrel
01
04
FRAGRANCE
Now That I'm Real

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

15
04
New Peek-a-Boo Magazine #33 out now!
14
04
Blindness Vocalist Beth Rettig Announces Debut EP ''The Desert'' From New Project Where We Sleep
13
04
Watch a new trailer for an upcoming documentary on Canadian synthpunk innovator, Nash The Slash!
12
04
Coil Release 150 minutes Of Music Entitled ''SWANYARD''
11
04
Tomorrow! Double concert Neon Electronics + Simi Nah - Win a free album!
10
04
THRILLSVILLE Releases Dark Electronic Single, 'Second Sleep'

Concert reviews

15
01
PALAIS IDEAL & DAGEIST
B52 - Eernegem - 16/12/2018
14
01
STAR INDUSTRY, DAGEIST, KEZDOWN
EGW- ROCK, Jeugdhuis Asgaard
06
01
RITUAL SERVICE, MOTHER WITCH AND & DEAD WATER GHOSTS AND GOOSLA
Live at The Volume Club, Kiev, 7th December 2018
16
11
HEILUNG
Live at The Islington Assembly Hall
06
11
INCONCESSUS LUX LUCIS
30
10
SERPENTYNE
European Tour 2018

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

16
04
GNOSTIC GORILLA
WAKE UP! We are really in deep shit if we don’t snap out of this siege mentality and we need to stop killing the earth!
12
04
ERNEST MOON
“Our interest in the literary arts is equal to that of music.”
11
04
51 PEG
Breaking A 14-Year Absence: An Interview With 51 Peg
10
04
JO QUAIL
'I guess I’m a bit difficult to categorize!'
08
04
LAIBACH
'In reality, nobody really wants to solve a Korean problem.'

PHOTOS

18
04
DATE AT MIDNIGHT
Dark Skies over Witten V Werkstatt Witten Germany
18
04
AUGER
Dark Skies over Witten V Wekstatt Witten Germany
06
04
PERSEPHONE
@ A Mourning hall concert Gelsenkirchen
24
03
RED ZEBRA
De Lux Herenthout
24
03
DE BRASSERS
De Lux Herenthout
10
03
DER KLINKE
De Klinker Aarschot
10
03
A SLICE OF LIFE
De Klinker Aarschot

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

Articles

29
03
VARIOUS ARTISTS
A BRIEF HISTORY OF: THE SPECIALS, SKA AND TWO TONE
27
03
VARIOUS ARTISTS
A BRIEF HISTORY OF: KRAUTROCK AND THE GERMAN MUSICAL REVOLUTION

VIDEO CLIPS

20
04
DAVID BOWIE
Fashion
19
04
GNOSTIC GORRILA
St. Basil's Asylum
18
04
UNDERTHESKIN
Borderline
18
04
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
Yü-Gung (Fütter Mein Ego) - (Live Rockpalast 1990)
17
04
NACHTFALTER
Maschinenklang
16
04
ANNI HOGAN
Angels Of Romance (featuring Gavin Friday
15
04
DOWNLOAD
Glassblower (Official music video)