tempobet yeni adresi

EN NL
like this book review

26/09/2014 : JOHN JULIUS NORWICH - The Popes: A History/De Pausen: Een Geschiedenis

JOHN JULIUS NORWICH

The Popes: A History/De Pausen: Een Geschiedenis

Book
Historical

[85/100]   

Bert Bakker
26/09/2014, William LIÉNARD

EN

The Vatican is the oldest multinational in the World. Its origins lay in the first Christians communities in Rome. It took a few hundred years to convince the Romans that the message of the Bible was much more interesting than their almost obsolete cult of antique gods and goddesses. And of course, the final outcome was unsure, but the first christian community members were hardliners in every sense and they endured suffering and torture without hesitation about the common goal: the dominion of their god above those of their - what they saw as their – pagan neighbours.

Their leader was the fisherman whom Christ indicated as the one to bring his message to the world: Simon, or Peter as he was called in later years. He was the first pope of Christianity, although in his days that title did not exist. After 2000 years specialists still debate about the meaning of his appointment. Was it Christ’s goal to create a new belief outside the Jewish religion? Or was Simon/Peter only to spread the message within the framework of the existing system? You are Peter (Petros), and on this rock (petra) I will build my church, Christ told his disciple on one occasion. Did he speak about a church on earth or in heaven? We will never know.

Christians however read the message literally and the result is an institution that already lasts for two millennia and that survived the confrontation with Islam in later centuries and the schism as a result of Martin Luthers actions against the sale of indulgences, his ninety-five theses nailed to the door of All Saints’ Church in Wittenberg on 31 October 1517 and the resulting success of the Reformation. The pope, as leader of the Church, was the first soldier of Christianity and he was supposed to defend his flock against enemies of the faith and grant it a place in a society that would evolve and change and not always accept the political and religious positions taken by the Vatican. The result was a continuous battle, inside and outside the Church, and to defend himself and his Roman residence against all too greedy adversaries (the German emperor, the French king, The Turkish sultan) the pope built his own army and took part in European battles as if he were a warlord among warlords. Some of his colleagues accumulated gold, silver and luxurious goods in the same way foreign knights and kings did, and they used politics to their own advantage in order to guarantee the independence of the Papal States in a hostile environment. The image they spread was not always that of a religious leader and certainly not that of the successor of Peter, but we must not forget that to survive in the dangerous and treacherous Europe of their time, they had little choice, although the accumulation of gold and luxury, the Inquisition, the gulper parties and the endless sex orgies definitely blotted the reputation of the catholic church and the Holy See.

In The Popes. A History the English historian and member of the House of Lords, John Julius Norwich, tells the story of the popes, starting with Peter in the first century and ending with pope Benedictus XVI who took office in the Vatican in April 2005. It is a huge enterprise with no less than 265 popes to write about, but the author tells the reader in the introduction that the book has no scientific pretentions and is meant for people interested in the history of the catholic church and the persons who were in charge in the Vatican (and in the papal castle in Avignon) in the course of two millennia. All 265 popes (except pope Francis who came into office in 2013) are mentioned in the book, but not all of them are important or interesting enough for an in-depth treatment. The ones who make the pages of this book are those who stood out in one way or another as intelligent and dedicated man of the church, enlightened and humanist spirits or cruel and irresponsible bandits who used the power and the riches of the church for their own benefit. An avalanche of names, absolutely, but written in an easy and understandable language with facts that keep the attention and funny anecdotes that make the text on every page interesting and captivating. According to his own words in the introduction of The Popes. A History, author John Julius Norwich is an Anglican protestant, but that does not influence his opinion concerning the people in this book, or at least not in a way that one has the impression that they are criticized by a subjective outsider. His approach is concise and pragmatic and related to the methods of many illustrious predecessors. And yes, some chapters could use more political and/or social information as a backdrop, but with more than 550 pages The Popes; A History is already an impressive study.

William LIÉNARD
26/09/2014


NL

Het Vaticaan is de oudste multinational ter wereld en groeide uit de christelijke gemeenschappen in Rome in de eerste eeuw van onze tijdrekening. Maar het zou nog een paar honderd jaar duren vooral ze de Romeinen ervan konden overtuigen dat de boodschap van de bijbel belangrijker was dan de verouderde godencultus in het Romeinse Rijk. Uiteraard was de uitkomst lange tijd onzeker, maar de eerste christenen waren overtuigd van hun gelijk. Ze waren het slachtoffer van eindeloze vervolgingen en martelingen, maar ze verloren het doel nooit uit het oog: de suprematie van hun god boven die van hun heidense buren.

Hun leider was de visser die door Christus werd uitverkoren om z’n boodschap te verkondigen aan de rest van de wereld: Simon, of Petrus zoals hij later is genoemd. Hij is de zgn. eerste paus van het christendom, al bestond die titel in die tijd nog helemaal niet. Na 2000 jaar zijn theologen het nog steeds niet eens over de betekenis van z’n aanstelling. Was het Jezus’ bedoeling om een nieuw religie te stichten los van het Joodse geloof. Of behoorde Simon/Petrus de boodschap te verspreiden in de schoot ervan? Jij bent Peter (Petros) en op die rots (Petra) zal ik mijn kerk bouwen, vertrouwde Christus z’n apostel toe. Had hij het over een kerk op aarde of in de hemel? We zullen het nooit weten.

De eerste christenen namen de boodschap evenwel letterlijk en het resultaat is een instelling die al 2000 jaar meegaat en die de confrontatie met de Islam heeft overleefd en het Schisma als gevolg van Martin Luthers strijd tegen de verkoop van aflaten, de 95 stellingen die hij tegen de poort van de Allerheiligenkerk in Wittenberg spijkerde op 31 oktober 1517 en de snelle groei van de Reformatie (protestantisme) nadien. De paus, als leider van de Kerk, was de eerste soldaat van het christendom en hij werd verondersteld z’n kudde te beschermen tegen de vijanden van het geloof en ze te verzekeren van een plaats in een maatschappij die zou evolueren en veranderen en die niet altijd de door het Vaticaan verdedigde politieke en sociale standpunten bijtrad. Het resultaat was een voortdurende strijd, binnen en buiten de Kerk, en om zichzelf en z’n Romeinse residentie te verdedigen tegen al te gulzige tegenstanders (de Duitse keizer, de Franse koning, de Turkse sultan) richtte de paus een leger op en nam hij deel vaan oorlogen alsof hij een krijgsheer tussen krijgsheren was. Sommigen van z’n collega-pausen accumuleerden, goud, zilver en luxegoederen zoals buitenlandse prinsen en koningen en gebruikten hun politieke macht in hun eigen voordeel of om de onafhankelijkheid van de Pauselijke Staten zeker te stellen in een vijandige omgeving. Het beeld dat ze op die manier verspreidden was niet altijd dat van een religieuze leider en zeker niet dat van een opvolger van Petrus, maar we mogen niet vergeten dat ze weinig keuze hadden in het gevaarlijke en verraderlijke Europa van hun tijd, terwijl de accumulatie van goud en luxe, de Inquisitie, de zwelgpartijen en de eindeloze seksorgieën de reputatie van de katholieke kerk en de Heilige Stoel uiteraard geen goed deden.

In De Pausen. Een Geschiedenis, doet de Engelse historicus John Julius Norwich het verhaal over de pausen, beginnend bij Petrus in de eerste eeuw en eindigend bij Benedictus XVI, de voorlaatste paus, die in april 2005 het ambt aanvaardde. Het is een gigantische onderneming met niet minder dan 265 pausen die de revue passeren, maar de auteur deelt de lezer in de inleiding alvast mee dat z’n werk geen wetenschappelijke pretenties heeft en dat het bedoeld is voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de katholieke kerk en de personen die in het Vaticaan (en in het pauselijke paleis in Avignon) de voorbije 2000 jaar met de leiding belast waren. Alle 265 pausen (behalve paus Franciscus die in 2013 aantrad) komen in het boek aan bod, zij het dat ze niet allemaal belangrijk of interessant genoeg zijn voor een omstandig portret. De figuren die wel aan bod komen zijn degenen die op de een of andere manier historische waarde hebben, omdat ze intelligente en toegewijde mannen van de Kerk waren, verlichte en humanistische geesten, of gewone bandieten die hun macht en de rijkdommen van de Kerk uitsluitend in hun eigen voordeel aanwendden. Een waterval van namen, absoluut, maar geschreven in een makkelijke en verstaanbare taal met feiten die de aandacht trekken en grappige anekdotes die de tekst op elke pagina interessant en boeiend maken. In de inleiding vermeldt de auteur van De Pausen. Een Geschiedenis dat hij een Anglicaanse protestant is, maar dat beïnvloedt nooit zijn oordeel over de mannen in zijn boek, in elk geval niet in die mate dat je als lezer de indruk kijkt dat ze kritisch bekeken worden door een subjectieve buitenstaander. Z’n benadering is beknopt en pragmatisch en in lijn met de aanpak van illustere vakgenoten uit het verleden. Het is waar dat in sommige hoofdstukken meer informatie over de politieke en sociale achtergrond voor meer duidelijkheid had gezorgd, maar met 550 pagina’s is De Pausen. Een Geschiedenis toch een indrukwekkend boekwerk.

Originele Titel: The Popes. A History – 2011 – John Julius Norwich

Nederlandse Vertaling: De Pausen. Een Geschiedenis – 2011 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam

Omslagillustratie: Portrait of Innocent X (painted by Diego Rodriguez de Silva y Velásquez), Galleria Doria Pamphilj, Rome

ISBN 978 90 351 3635 9 

William LIÉNARD
26/09/2014


Music reviews

08
09
DEZ MONA & B.O.X
LUCY
02
09
SJOBLOM
Tape
01
09
JIHAD
Retrospekt
23
08
LA SCALTRA
Cabaret
14
08
MATT HART
TALES OF TERRA & CHAOS RETOLD
02
08
IMPERATIVE REACTION
Mirror

NEWSLETTER

Subscribe to our weekly newsletter.

NEWS

12
09
Goth/Industrial Artist NUDA Brings Light To Mental Health Struggles With New Video
10
09
Industrial Metal Band DERISION CULT Drops Fifteenth Album, 'Charlatans Inc.'
04
09
40 years ago, Soft Cell's version of ‘Tainted Love’ reached the number one position in the British hit parade!
02
09
Czech Gothic Rock Band CATHEDRAL IN FLAMES Bring Darkness & Hope With New Album
01
09
The Utimate Dreamers reveals new kinky synthwave/ebm video
28
08
44 years ago Iggy Pop released Lust for Life (29th August 1977)

Concert reviews

24
09
RED ZEBRA
29 augustus 2020 - Zarlarswing

GET A COPY OF OUR MAGAZINE
SEND TO YOUR HOME

INTERVIEWS

07
09
CYBORG AMOK
An Interview With Post-Punk / Gothic Duo, CYBORG AMOK
04
08
THE IMAGINARY SUITCASE
For most of my life, I have behaved the way I thought they wanted me to behave. And this is a scam.
02
08
BLACK ANGEL
Interview With BLACK ANGEL
31
07
ERASURE
'I'm preparing tracks for our up and coming tour' - An exclusive Interview with Vince Clarke
06
06
THE LOST INTERVIEW WITH KELLEY DEAL ( THE BREEDERS )
Peek-a-Boo publishes the interview with Kelley Deal that seemed to get lost for a long period of time - since it was made in 2018...

PHOTOS

12
09
PRAGA KHAN
Rock Monsieur Hamont
12
09
RED ZEBRA
Rock Monsieur Hamont
03
09
JUSTIN SULLIVAN NEW MODEL ARMY SOLO TOUR
Fzw Dortmund Germany
31
08
CLAN OF XYMOX
Live am See Meschede Hennesee Germany
30
08
DEAR WOLF
Live am See Meschede Hennesee Germany
30
08
THEN COMES SILENCE
Live am See Meschede Hennesee Germany
28
08
THE NEON JUDGEMENT
Sinner's Day Special Oostende

ADVERTISE
IN PEEK-A-BOO

VIDEO CLIPS

18
09
0KONTROL
Ty Vezde (abstract remix by People Theatre)
17
09
KIRLIAN CAMERA
Black August
16
09
THE VISION BLEAK
Into The Unknown
15
09
DILK
Deprecated (Official Video)
15
09
THE VIOLENT YOUTH
Rabota (my life is a job)
14
09
AH CAMA-SOTZ
Hotel Odessa
13
09
DIVINE SHADE
Something Bad (In The Dust | Part 1)